Books & Book Chapters

 book

I have authored/co-authored a total of 13 books and 25 book chapters.  

Effandi Zakaria (2019). Pengajaran  konsep dan Penggunaan Strategi Kognitif Aras Tinggi Dalam Kelas Matematik. ISBN: 978-967-2224-42-6

Abdul Halim Abdullah & Effandi Zakaria (2019). Pembelajaran dan Pemikiran Geometri Van Hiele. Dewan Bahasa dan Pustaka.ISBN: 978-983-491-575-9

Hutkemri Zulnaidi & Effandi Zakaria (2019). Teknologi Geogebra Dalam Pengajaran Matematik. Penerbit UKM.

Noziati Borhan & Effandi Zakaria (2019). Kepercayaan, Sikap dan Amalan Pengajaran Matematik dalam kalangan Guru Permulaan Matematik Sekolah Rendah di Malaysia. Penerbit UKM. ISBN: 978-967-412-852-4

Lu Chung Chin & Effandi Zakaria (2019). Permainan dalam Matematik Pra-Sekolah. Penerbit UKM. ISBN: 978-967-412-614-8

Tuan Salwani Awang Salleh & Effandi Zakaria. (2016). Teknologi dalam Pembelajaran  Matematik Peringkat Tinggi. Penerbit UKM. ISBN: 978-967-412-371-0

Effandi Zakaria. 2015. Himpunan Penyelidikan Pendidikan Matematik (Peringkat Sarjana).ISBN: 978-983-2267-79-9

Effandi Zakaria, Roslinda Rosli & Siti Mistima Maat. 2015. Isu dan Cabaran dalam Pendidikan Matematik ISBN: 978-983-2267-80-5

Abdul Halim Abdullah & Effandi Zakaria. 2012. Kit Pembelajaran Geometri untuk Topik Penjelmaan Tingkatan 2.(214 ms), ISBN: 978-983-2267-42-3

Effandi Zakaria, Norazah Mohd Nordin, Md Yusoff Daud,Abdul Halim Abdullah. 2012. Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pendidikan Matematik dan Sains. [ ICT in Mathematics and Science Education]. (190 ms), ISBN: 978-983-2267-37-9

Tan, K.H., Subramaniam, G. & Effandi Zakaria , 2008. English for Science and Technical Purposes, Kuala Lumpur: Prentice Hall ISBN:983-3205-94-1

Effandi Zakaria, Norazah Nordin & Sabri Ahmad. 2007. Trend Pengajaran & Pembelajaran Matematik. [Trends in Mathematics Teaching and Learning].Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors (ms.157) ISBN 978-967-61-1994-6.

Effandi Zakaria. 2005, Asas Pembelajaran Koperatif Dalam Matematik.[Foundation of Cooperative Learning in Mathematics] Karisma Publication Sdn Bhd, Shah Alam. (156.m.s.) ISBN 983-195-121-2.

 

CHAPTERS IN BOOK

Roslinda Rosli, Nur Ain Syakira Ahmad Bastaman, Siti Mistima Maat & Effandi Zakaria. 2018.  Analisis penjanaan masalah matematik guru pelatih Malaysia dan Amerika Syarikat Dalam Nor Jahan Ahmad & Mohd Sazali Khalid (Eds). Pembaharuan Budaya Pengajaran dan Pembelajaran Matematik dan Sains Ke Arah Kehidupan Lestari, SEAMEO-RECSAM. ISBN: 9789679300406

Norziah Othman, Nor Sakinah Mohamad, Effandi Zakaria. 2018. Implikasi sejarah dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Dlm Sharifah Kartini Said Husain, Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Zuliskandar Ramli (Eds). Etnomatematik: Matematik dalam Kehidupan Masyarakat. Penerbit UKM. ISBN: 978-967-412-598-1

Mazlini Adnan, Effandi Zakaria, Marzita Puteh. 2018. Kepercayaan matematik dalam kalangan guru praperkhidmatan. . Dlm Sharifah Kartini Said Husain, Mohd Rohaizat Abdul Wahab, Zuliskandar Ramli (Eds). Etnomatematik: Matematik dalam Kehidupan Masyarakat. Penerbit UKM. ISBN: 978-967-412-598-1

Effandi Zakaria, Roslinda Rosli & Md Yusoff Daud. Menentukan matlamat. 2017. Dalam Zanaton (Eds) Pembelajaran Kolaboratif Guru. ISBN: 9789674125011. Penerbit UKM

Effandi Zakaria & Rosseni Din. 2017. Pemerhatian kelas terbuka. Dalam Zanaton Iksan (Eds). Pembelajaran Kolaboratif Guru. ISBN: 9789674125011. Penerbit UKM

Roslinda Rosli & Effandi Zakaria. 2017. Cabaran Kajian Pembelajaran. Dalam Zanaton (Eds) Pembelajaran Kolaboratif Guru. ISBN: 9789674125011. Penerbit UKM

Effandi Zakaria & Norhidayah Addenan. 2015. Isu Pengajaran dalam Kalangan Guru Matematik. Dalam Effandi Zakaria, Roslinda Rosli & Siti Mistima (Eds). Isu dan Cabaran dalam Pendidikan Matematik. Fakulti Pendidikan UKM. ISBN: 978-983-2267-80-5

Norziah Othman, Effandi Zakaria & Zanaton Iksan. 2015. Nilai dalam Pembelajaran Matematik. Dalam Effandi Zakaria, Roslinda Rosli & Siti Mistima (Eds).Isu dan Cabaran dalam Pendidikan Matematik. Fakulti Pendidikan UKM. ISBN: 978-983-2267-80-5

Abdul Halim Abdullah & Effandi Zakaria. 2014. Selected Issues in Science & Mathematics Education Part 1,The Geometer's Sketchpad 9GSP): its advantages and effectiveness in teaching and learning geometry. ISBN: 978-983-52-0929-1. Penerbit UTM Press

Faridah Salleh, Effandi Zakaria & Siti Mistima Maat. 2013. Meneroka Keupayaan Guru Matematik dalam Penjanaan Masalah Statistik. In Zamri Mahamod, Mohd Izham Mohd Hamzah, Abdul Razak Ahmad & Mahdum (Eds). Himpunan Penyelidikan Pendidikan Serantau, ISBN: 978-983-2267-53-9,Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia

Siti Mistima Maat & Effandi Zakaria.2012. Use of Computer Algebra Systems in Teaching and Learning of Ordinary Differential Equations among Engineering Technology Students Khairiyah Mohd Yusof, Naziha Ahmad Azli, Azlina Mohd Kosnin and Sharifah Kamilah Syed Yusof (Eds). Outcome-Based Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education: Innovative Practices.Publisher: IGI Global USA, ISBN-13: 978-1466618091

Zunariah Mahamad, Effandi Zakaria,Norazah Mohd Nordin (2012). Penggunaan graphing calculator dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan matematik dan sains. ISBN: 978-983-2267-37-9

Hutkemri & Effandi Zakaria (2012). Integrasi geogebra dalam pengajaran matematik.Teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan matematik dan sains. ISBN: 978-983-2267-37-9

Siti Mistima Maat & Effandi Zakaria (2012). Aplikasi maple dalam pembelajaran dan pengajaran matematik kejuruteraan. Teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan matematik dan sains. ISBN: 978-983-2267-37-9

Abdul Halim Abdullah & Effandi Zakaria (2012). Pengintegrasian perisian Geometer's Sketchpad dalam fasa-fasa pembelajaran Geometri Van Hiele. Teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan matematik dan sains. ISBN: 978-983-2267-37-9

Zulkarnain, Effandi Zakaria & Ramlee Mustapha (2011). Pembelajaran yang diawali dengan pemberian soal cerita unutk meningkatkan hasil belajaran matematika Siswa Kelas V A SDN 003 Rumbai Pekanbaru. (Eds) Penyelidikan Penerbitan Ke Arah Keunggulan Universiti Penyelidikan.

Md Yusoff Daud & Effandi Zakaria. 2009. E-Pembelajaran: Penggunaan Yahoo Groups Dalam Pengajaran dan Pembelajaran . Saemah, R., Mohd Izham., & Auzar (Eds). [E-Learning: The Use of Yahoo Groups in Teaching and Learning] Reformasi Pendidikan Serantau, ISBN: 978-983-2267-05-8, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia

Zolkepeli Haron, Lilia Halim & Effandi Zakaria. 2009.Teaching Physics to gifted students. In Ramlee Mustapha, Norzaini Azman & Abdul Razak Ahmad (Ed), Education for Diverse Learners, pg 179-186. Serdang: Universiti Putra Malaysia Press

Effandi Zakaria, Md Yusoff Daud & Norazah Mohd Nordin. 2008. Aplikasi Perisian MOODLE dalam Pengajaran & Pembelajaran Matematik. [Application of MOODLE software in Mathematics Teaching and Learning]. Dlm Norazah Mohd Nordin & Mohamed Amin Embi.Pengintegrasian ICT dalam Pendidikan, 39-46, Karisma Publications

Norazah Mohd Nordin& Effandi Zakaria. 2008. Penggunaan Webquest dlm Pengajaran & Pembelajaran Matematik. [The Use of Webquest in Mathematics Teaching and Learning]. Dlm Norazah Mohd Nordin & Mohamed Amin Embi. Pengintegrasian ICT dalam Pendidikan, 25-38, Karisma Publications

Md Yusoff Daud & Effandi Zakaria. 2008. Pemupukan Nilai Berkerjasama Melalui Aplikasi Yahoo Groups dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains. [Nurturing Cooperation Through Application of Yahoo Groups in the Teaching and Learning of Science]. Dlm Mohd Arif & Amla.Media: Penerapan dan Pemupukan Nilai

Effandi Zakaria, Zolkepeli Haron & Mohd Mokhtar Tahar. 2007. Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Berkesan. [Effective Teaching and Learning in Mathematics]. Dlm Effandi, Norazah & Sabri (pnyt), Trend Dalam Pengajaran & Pembelajaran Matematik, hlm 1-14. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.

Effandi Zakaria. 2007. Pendekatan Pembelajaran Koperatif Dalam Kelas Matematik. Dlm Effandi, Norazah & Sabri (pnyt), [Cooperative Learning in the Mathematics Classroom].Trend Dalam Pengajaran & Pembelajaran Matematik, hlm 15-28. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.

Effandi Zakaria, Md.Yusoff Daud & Norazah Mohd Nordin. 2007.Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik. [Technology in Mathematics Teaching and Learning].Dlm Effandi, Norazah & Sabri (pnyt), Trend Dalam Pengajaran & Pembelajaran Matematik, hlm 51-60. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.

Norazah Mohd Nordin & Effandi Zakaria. 2007. Pembelajaran Matematik Berbantukan Komputer. [Computer Assisted Learning in Mathematics]. Dlm Effandi, Norazah & Sabri (pnyt), Trend Dalam Pengajaran & Pembelajaran Matematik, hlm 67-78. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors.

Rohani Aziz, Mohamad Johari Yaakob & Effandi Zakaria. 2007. Pemahaman Konseptual dan Prosedural dalam Matematik. [Conceptual and Procedural Understanding in Mathematics].Dlm Effandi, Norazah & Sabri Ahmad(pnyt), Trend Dalam Pengajaran & Pembelajaran Matematik, hlm 80 94. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors

Norliza Zaini & Effandi Zakaria , 2007. Konsep Dalam Matematik . [Concepts in Mathematics]. Dlm Effandi, Norazah & Sabri (pnyt). Trend Pengajaran Dan PembelajaranMatematik , Siri Pengajian Dan Pendidikan Utusan ,148-160(10) , Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd , Kuala Lumpur.


Previous page: Journals
Next page: Proceedings & Conferences