Supervision

supervision2

23 PhD students graduated since 2007.

Youtube Video of PhD Robing Ceremony

Master/Sarjana (Research & Coursework): 13 Graduated

Master/Sarjana (Coursework): 61 Graduated

 

Graduated with Doctor of Philosophy


1. Sabri Ahmad (2007)
Kesan Strategi Pengajaran Ke Atas Gaya Pembelajaran, Sikap Dan Pencapaian Dalam Matematik.

2. Roslina bt Radzali (2008)
Kepercayaan Matematik, Metakognisi, Perwakilan Masalah Dan Penyelesaian Masalah Matematik Dalam Kalangan Pelajar
Co-Supervised with Prof Dr Subahan

3. Ismail Hj Raduan (2009)
Model Proses Berfikir Penyelesaian Masalah Matematik Berayat Murid Tingkatan Lima Yang Berpencapaian Tinggi dan Rendah

4. Zunariah bt Mahamad (2010)
Pembangunan dan Keberkesanan Kalkulator Grafik Dalam Pengajaran dan pembelajaran matematik

5. Zulkarnain (2011)
Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Melalui Soalan Berayat Berbentuk Kontekstual: Kajian Tindakan Di Sekolah Rendah Provinsi Riau, Indonesia

6. Siti Mistima Maat (2011)
Hubungan Antara Kepercayaan Matematik, Amalan Pengajaran Dan Pengetahuan Pedagogi Kandungan Guru Matematik Sekolah Menengah

7. Mazlini Adnan (2012)
Kepercayaan Matematik Dan Hubungannya Dengan Pengetahuan Konseptual Dan Pengalaman Matematik Dalam Kalangan Guru Pra-Perkhidmatan

8. Yusminah Mohd Yusof (2012)
Pengajaran Dan Pengetahuan Pedagogical Isi Kandungan Guru Dalam Pengajaran Algebra Ting 2.

9. Abdul Halim Bin Abdullah (2013) GOT
Pembangunan Dan Keberkesanan Fasa-Fasa Pembelajaran Geometri Van Hiele Dengan Strategi Pembelajaran Pembentukan Konjektur Dalam Persekitaran Perisian Geometer's Sketchpad

10. Faridah Binti Salleh (2013)
Keupayaan Menjanakan Masalah Statistik Dalam Kalangan Guru

11. Hutkemri (2013)
Pembangunan Dan Keberkesanan Modul Perisian Geogebra Ke Atas Pengetuan Konseptual Dan Pengetahuan Prosedural Matematik Pelajar Sek. Men. Atas (SMA)

12. Tuan Salwani Awang @Salleh (2014) GOT
Kesan Pengintegrasian Maple Terhadap Kefahaman Konseptual, Kefahaman Prosedural Dan Kesedaran Metakognitif Dalam Kalkulus Kamiran.

13. Nasaruddin Abdullah (2014)
Keberkesanan Pendekatan Penyelesaian Masalah Matematik Berayat Berasaskan Strategi Berfikir Melalui Keupayaan Perwakilan Visualisasi
Co-Supervised with Prof Dr Lilia Halim

14. Pardimin (2015)
Model Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Kerja Guru Matematik SMP Negeri Di Daerah Istimewa Yogyakarta

15. Hamden Gani (2015)
Gaya Pengajaran Matematik Dalam Kalangan Guru Cemerlang Sekolah Rendah

16. Lu Chung Chin (2015)
Pembangunan Dan Keberkesanan Modul Berasaskan Pendekatan Permainan (MBPP) Dalam Pendidikan Awal Matematik Prasekolah

17. Putri Yuanita (2016)
Pembangunan dan Keberkesanan Modul Pendidikan Matematik Realistik

18. Norziah Othman (2017)
Nilai dalam Pembelajaran dan Pengajaran di Institusi Pengajian Tinggi
Co-Supervised with Dr Zanaton Ikhsan

19. Noziati Borhan (2017)
Model Kepercayaan, Sikap dan Amalan Pengajaran Dalam Kalangan Guru Permulaan Matematik Bagi Sekolah Rendah Di Malaysia

20. N. Lohgheswary (2018)
Pembangunan dan Penilaian Modul Matematik Kejuruteraan Menggunakan Model Rasch
Co-Supervised with Assoc Prof Dr Zulkifli Mod Nopiah (FSKB), Dr Azrilah Abdul Aziz (King Abdul Aziz University)

21. Nooriza Kassim (2019). Keberkesanan Modul FTI Hots terhadap pengetahuan konseptual dan Prosedural bagi topik pecahan.

22. Hazram Bin Ismail (2019) 
Pengetahuan Teknologi Pedagogi Isi Kandungan, Efikasi Kendiri Terhadap Teknologi Dan Keinginan Menggunakan Teknologi Bakal Guru Matematik

23. Elfis Suanto (2020). Pembangunan Modul KARA Bongkah Geometri Tiga Dimensi.

Co-Supervised with Assoc Prof Dr Siti Mistima Maat


Previous page: Research
Next page: Networking